Проведена беше заключителна конференция по проект „Развитие на националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., в която участва заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Той съобщи, че електронната информационна система MyCompetence съдържа 350 компетентностни модела за ключови длъжности в 25 икономически сектора. Те описват уменията и компетенциите за успешно изпълнение на ключови длъжности в браншови сектори като енергетика, машиностроене, мебелна промишленост, строителство, туризъм, търговия и др.

Онлайн базираната информационна система е реализирана от Министерството на труда и социалната политика в партньорство с Българска стопанска камара. Системата MyCompetence вече е свързана с националната база данни на Агенцията по заетостта. По този начин инструментите за оценка на компетенциите се използват при разработване на индивидуалните профили на търсещите работа лица. Безработните, както и заетите лица, могат да направят самооценка на своите умения и компетентности, както и да преминат безплатни електронни обучения за ключови компетенции. Платформата работи в ползва на професионалното ориентиране и развитие на нови умения на лицата.

Източник: МТСП, 23.10.2019 г.