Планът за 2021 – 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) включва приоритети и цели, които отговарят на дългосрочната стратегическа цел по отношение на застаряването, насочена към създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото. Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България
(2019 – 2030 г.) е приета с Решение № 142 на Министерския съвет на 15 март 2019 г. Съдържа четири приоритета:

Приоритет 1: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта;

Приоритет 2: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на участието в обществото;

Приоритет 3: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на самостоятелния живот;

Приоритет 4: Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално и на регионално ниво.

Към всеки от приоритетите са разписани конкретни мерки, които ще бъдат проследявани чрез двугодишни планове и двугодишни отчети за изпълнение на Стратегията. Настоящият План за изпълнение на Стратегията обхваща периода 2021 – 2022 г., като представя оперативна рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на предизвикателствата, породени от застаряването на населението. В Плана са систематизирани задачи от различни отговорни институции в изпълнение на четирите приоритета, заложени в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), включително мерки за преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19.

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) координира разработването на Плана за 2021 – 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), като прилага подход на максимално широко съгласуване. Проектът на План бе изготвен в рамките на Междуведомствената работна група по демографските въпроси, доходите и жизненото равнище към министъра на труда и социалната политика, която е основен инструмент на националния механизъм за координация и мониторинг и в която участват представители на министерства, държавни агенции, социалните партньори, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българския червен кръст и др.

Мерките в Плана за 2021 – 2022 г. ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и 2022 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

Целият документ на плана за 2021 – 2022 г.  за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) може да видите тук: Стратегия