Национална стратегия за интеграция на бежанците

Правителството прие Национална стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила в България за периода 2014-2020 г. Нейната цел е успешното интегриране в българското общество на хората, получили международна закрила, и ефективното използване на техния потенциал за социално-икономическото развитие на страната.

Интеграцията ще се осъществява чрез мерки и услуги в няколко приоритетни области, като достъп до информация, до образование и обучение по български език, заетост, признаване на квалификации, здравни грижи, социално подпомагане, жилищно настаняване, интеграция в социалния, културен и граждански живот на обществото при гарантиране на синергия между тях. Мерките, които се предприемат в набелязаните приоритетни области, следва да осигуряват пълноправна възможност за достоен живот и реализация на бежанците и лицата с хуманитарен статут като пълноправни европейски граждани, с всички произтичащи от това ползи.

Присъединяването на доброволен принцип на лицата, получили статут, към Националния план за интеграция, ще даде възможност за получаване на широк кръг услуги и финансово стимулиране, което да подпомогне първоначалния период на интегрирането им. Предоставените услуги са в рамките на компетенциите на съответните институции, но като се отчита спецификата на целевата група се предвиждат и допълнителни политики и услуги. Специфични мерки ще бъдат прилагани към малолетни и непълнолетни непридружени бежанци.

Процесът на интеграция не може да се осъществи без ефективно партньорство между изпълнителната власт, органите за местно самоуправление, структурите на гражданското общество и частния сектор. Важен принцип на интеграционния процес е насочването на лицата към региони и населени места, в които има доказана потребност и/или проявен интерес от местната власт. В случай на недостатъчен интерес на общините за включване в плана, заявилите интерес лица към се насочват към подходящите общини съгласно определен набор от критерии.

За осъществяване на политиката по интеграция се създава Национален съвет по миграция и интеграция към министъра на труда и социалната политика, който е правоприемник на досегашния Национален съвет по трудова миграция.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории