Националният съвет за насърчаване на заетостта обсъди проект „Сдружения за квалификация”

Експертите от Националния съвет за насърчаване на заетостта обсъдиха на 27 май 2014 г. проект „Сдружения за квалификация”, одобрен за финансиране в рамките на Националния план за действие по заетостта през 2014 г. Заседанието води заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова.

Проектът е разработен в рамките на българо-австрийското сътрудничество в областта на пазара на труда между Министерството на труда и социалната политика на България и Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защита на потребителите на Австрия. То е продължение на пилотен проект за развитие на „Виртуална мрежа за обучение Австрия – България”, финансиран изцяло от австрийската страна. Основна цел на пилотния проект „Виртуална мрежа за обучение Австрия – България” е да се приложи в България австрийският опит в областта на сдружаването на фирми с цел обучение и квалификация на заетите в тях лица, т.нар. „сдружения за квалификация”.

Чрез сдружаването фирмите споделят разходите по определяне на потребностите от обучение, търсене на обучаваща институция и организация на обучението. Сдруженията за квалификация са особено ефективни при малките и средни предприятия (МСП), за чиито персонал не биха се организирали целеви курсове за обучение поради недостатъчния брой на лицата за включване в обучение или поради невъзможността на предприятията да инвестират средства в обучение. Чрез сдруженията за квалификация се постига по-висока ефикасност на изразходването на времеви и финансови ресурси на фирмите.

В рамките на пилотния проект „Виртуална мрежа за обучение Австрия – България” е осъществено проучване на функциониращи в страната малки и средни предприятия с австрийско участие; подписано е споразумение за сътрудничество между фирмите, заявили интерес за включване в сдружение за квалификация; осъществено е проучване на фирмените цели и анализ на потребностите от обучение на заетите лица във фирмите. В процес на разработване е интернет платформа на мрежата, чрез която електронно ще се осъществява консултирането на фирмите в сдружението по въпроси за обучение и квалификация, фирмите ще заявявят и планират своите потребности и ще се предоставя информация на обучаващи институции.

В рамките на проект „Сдружения за квалификация” по НПДЗ 2014 г. ще се осъществи самото обучение на заетите лица (български работници и служители) от фирмите в сдружението за квалификация. Предвижда се обучение на 190 заети лица от малки и средни предприятия за придобиване на квалификация по част от професия и за придобиване на ключови компетентности. Първата група от обучения, които ще се проведат по проекта, ще бъдат за придобиване на квалификация по част от професията „Икономист”, специалности „Търговия” или „Икономика и мениджмънт”, или по част от професията „Сътрудник в бизнес услуги”, специалност „Бизнес услуги”, и за придобиване на ключови компетентности за „Управление на конфликти” от „Обществени и граждански компетентности” или „Лидерски умения” от „Инициативност и предприемачество”.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории