13.01. 22 г.

Неправителствените организации остават сравнително малко познати в България. Информация за тяхната дейност не достига до значителни групи от граждани и това ограничава доверието към тях. В рамките на национално представително изследване на общественото мнение, проведено през октомври 2021 г. от Институт Отворено общество – София, един от всеки шест анкетирани (16%) заявява, че има доверие на неправителствените организации, а недоверие към тях изразяват 46% от анкетираните. Сред всички 16 изследвани организации и институции по отношение на НПО се наблюдава най-висок дял на анкетираните (38%), които не са изразили мнение.

Основните причини, които анкетираните изтъкват за доверието си към неправителствените организации са срещането на положителна информация за тях в медиите (40% от изразилите доверие в НПО), наличието на преки положителни впечатления от дейността им (36%), както и тяхната независимост от държавните институции (36%).

Основната причина, която гражданите изтъкват за недоверието си в неправителствените организации, е липсата на информация за дейността им (51% от изразилите недоверие в НПО). Следващите причини за недоверие са схващането, че НПО в България се финансират от чужбина (33% от изразилите недоверие), недоверието в експертите им (20%) и преките отрицателни впечатления от дейността им (20%).

Основната причини за това гражданите да не могат да преценят дали имат доверие на неправителствените организации е липсата на информация за дейността им (63% от посочилите, че не могат да преценят).

От национално представително изследване на общественото мнение може да се обобщи, че неправителствените организации остават сравнително непознати за големи групи от обществото, което е източник на недоверие към дейността им и/или за липса на мнение по въпроса.

Източник: Институт Отворено общество – София