Нермин Мехмед е експерт на НАСО, регионален представител на Алианса за град Кърджали. Има дългогодишен професионален опит в областта на социалното подпомагане, социалната интеграция на хората с увреждания и осигуряването на заетост за безработни лица. Работи като Гл. експерт „Хуманитарни дейности“ към Община Кърджали. Разговаряме за основните проблеми в социалната сфера в странат, както и новите социални услуги в Община Кърджали.

Г-жо Мехмед, благодарим Ви за възможността да разговаряме с Вас в качеството Ви на Главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“ към Община Кърджали, експерт на НАСО и регионален представител на организацията в областта. Как виждате основните акценти и какво трябва да се направи според Вас, за да имаме в България по-добри социални политики и подкрепа, в това число към хората с увреждания, подкрепата за децата и др. ?

Социалната политика е от изключително значение за една страна, тя е пряко свързана с развитието на страната и е показател на отношението на държавата към гражданите. На национално ниво има изготвени и приети национални стратегии и планове, но те могат да са успешни само, ако всички отговорни институции, социалните партньори и гражданското общество се ангажират реално с изпълнението им. Всяка политика на правителството, било то здравна, социална, образователна или друга има цел да намали бедността или неравенствата в обществото.

Планирането и реализирането на конкретните мерки и дейности трябва да се извърши според индивидуалните потребности на нуждаещите се с цел осигуряване на качествена подкрепа и насърчаване на тяхното пълноценно включване. Основните целеви групи към които трябва да бъдат фокусирани усилия за подкрепа са: децата; възрастните хора в над трудоспособна възраст; групи в неравностойно положение на или извън пазара на труда; представители на уязвими етнически групи; хората с увреждания; бездомни и лица, живеещи при лоши жилищни условия. Прилагането на индивидуалния подход и осигуряване на комплексна подкрепа чрез включване в заетост, образование, здравеопазване, социални услуги, жилищно настаняване и др. ще доведе до трайни резултати от предприетите мерки.

За утвърждаване на престижа на социалната работа и обезпечаване на системата с квалифицирани и обучени специалисти е необходимо да се инвестира в човешките ресурси в социалната сфера. Съществува необходимост от включване в различни форми на обучение на служителите за повишаване на знанията и уменията, в т.ч. обучения, обмен на опит и добри практики, дискусионни срещи и други.

Очаква ли се разкриване на нови социални услуги през 2021 г. в Община Кърджали и каква ще бъде тяхната социална значимост и обхват?

Ръководството на Община Кърджали се стреми да провежда адекватна социална политика насочена към задоволяване потребностите на хората в неравностойно положение. Планирано и целенасочено се разкриват социални услуги за предоставяне на широк спектър от достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които

допринасят за подобряване качеството на живот на населението, максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за деца и лица. Целта е да се развие ефективна система от социални услуги, която поставя  в своя център потребителя, отговаря на нуждите на общността и осигурява равен достъп за ползване. Към настоящия момент в Община Кърджали са разкрити и функционират. Това са девет социални услуги, финансирани като делегирана от държавата дейности, чрез бюджета на общината: два Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, едно Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, един Дневен център за деца с увреждания, един Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, един Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с психични проблеми и един Дом за стари хора. Други две социални услуги са финансирани от общинския бюджет, като местна дейност – Домашен социален патронаж с допълнително разкрита услуга – детска млечна кухня  и един Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания.

През месец януари 2021 г. след получено предварително одобрение от Агенция за социално подпомагане с решение на общински съвет се създаде нова социална услуга „Асистентска подкрепа” в Община Кърджали, като държавно делегирана дейност. Броят на потребителите за нашата община, за които е осигурено финансиране е 185 лица, които се обслужват от 58 броя асистенти.

През месец март стратира изпълнението на проект   „Патронажна грижа +  в Община  Кърджали +”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, целта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата и дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19.

Продължават да се изпълняват проекти финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Това са:

– Проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали“,  по който се извърши ремонт на сградата на Дневен център за деца с увреждания „Надежда“ и ремонт и оборудване за създаване на три нови социални услуги, а именно Център за обществена подкрепа, Център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 години.

-Проект „Заедно за достоен живот“ в резултат на който ще се изградят  Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства,  Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция.

-Проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Целта на проекта е да се осигури подслон и нормални условия на живот на уязвими малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем.

Община Кърджали  на 18 януари стартира предоставянето на „топъл обяд”  по проект „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кърджали“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Топъл обяд се предоставя на 2100 лица от целевата група и включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Основната цел на проекта е намаляване броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

Разкажете ни за политиките и дейностите на Община Кърджали, реализирани в подкрепа за хората с увреждания. Успявате ли да намерите своето място в стремежа за осигуряване на повече заетост за тях?

Във връзка с осигуряване на заетост на лица с увреждания изпълняваме договори подписани с Агенция по заетостта, финансирани по ОП „РЧР” и национално финансиране. Продължава да функционира Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”,  изграден в резултат от реализиране на  проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 ,,Развитие на социалното предприемачество” . По механизма лична помощ  в Общината има назначени 283 лични асистенти, които полагат грижа за 250 ползватели.

Кои са основните предизвикателства в работата Ви през настоящата и следващите години? Какво ново да очакват жителите на Община Кърджали?

Предизвикателствата в работата ми са много и те са свързани предоставяне на новата социална услуга „Асистентска подкрепа”, с прилагане на новата нормативна уредба след влизане в сила на  Закона за социални услуги и правилника за неговото прилагане. Предстои да се изготви анализ на потребностите след извършване на преброяване на населението във връзка с изготвяне на националната карта на социалните услуги. Дългогодишната ни работа при предоставяне на социални услуги ни показа, че има недостиг на човешки ресурс и това е още едно предизвикателство пред което се изправяме. Независимо колко социални услуги се представят в една община по важното е те да се предоставят качествено на потребителите, а това може да се случи само ако персонала работещ там е мотивиран и се състои от професионалисти. Необходимо е да е имаме разкрити специалности в професионалните гимназии със специалности- детегледач, социален асистент и др.

До момента заплащането в социалнатасфера беше на по-ниска ниво в сравнение със сферата на образованието, но с приемането на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет се надявам, че ще  има желаещи да работят. Община Кърджали се стреми да предоставя качествени и достъпни социални услуги според индивидуалните потребности на потребителите. Новото, което предстои, е  разкриването на социалните услуги – Център за обществена подкрепа,  Център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 години, Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства,  Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция.

Какво бихте споделили и предложили на държавните институции, общините и всички работещи в социалния сектор?

Работата ни през последната година в условия на световна пандемия е показателна как бързо и адекватно се предприеха мерки за лицата, които имат нужда от помощ и подкрепа. За да имаме успехи трябва да се обединим всички и да работим  в екип. Социалната работа изисква да се работи със сърце.