Общ набор от стандарти, чийто цел е подобряване на консултациите, участието и диалога с партньорите бе приет днес, 8 януари, от Европейската комисия. Партньорите са регионални, местни, градски и други административни власти, профсъюзи, работодатели, неправителствени организации и организации, ангажирани с насърчаването на социалното приобщаване, равенството между половете и недискриминацията, при планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

 

Стандартите засягат управлението и усвояването на средства по Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 

„Бихме искали да подсигурим конструктивното сътрудничество между държавите членки и представителите на заинтересованите страни при планирането и изпълнението на програмите, използващи европейските структурни и инвестиционни фондове, за да се максимизира полезното действие на тези финансови ресурси“, заяви комисар Андор.

 

Новият Европейски кодекс за поведение при прилагането на принципа на партньорство изисква от държавите членки да засилят сътрудничеството между съответните органи, отговорни за изразходването на структурните и инвестиционните фондове на ЕС, както и между партньорите по проектите. По този начин се цели улесняване на обмен на информация, опит, резултати и добри практики в програмния период 2014-2020 г. Това ще благоприятства ефективното изразходване на финансовите ресурси.

 

Кодексът за поведение е под формата на правно обвързващ регламент на Комисията. Той определя цели и критерии за подсигуряване на прилагането на принципа на партньорство от държавите членки. Съгласно него страните-членки на ЕС ще:

• гарантират прозрачност при избора на партньори, представляващи регионалните, местните и други публични власти, социалните и икономически партньори и организации, представляващи гражданското общество, които да бъдат назначени като пълноправни членове в мониторинговите комитети на програмите;

• предоставят полезна информация на партньорите, както и достатъчно време — предпоставки за едни ползотворни консултации;

• гарантират ефективното участие на партньорите на всички етапи на процеса за всички програми — при подготовката, по време на изпълнението, включително при мониторинга и оценката;

• подпомагат изграждането на капацитета на партньорите за подобряване на техните знания и умения с оглед на активното им участие в процеса, както и

• създаване на платформи за взаимно обучение и обмен на добри практики и новаторски подходи.

 

Освен принципите, които трябва да се прилигат, регламентът предоставя достатъчно гъвкавост при практическото уреждане на подробностите за участие на заинтересовани партньори на различните етапи на програмата.

Партньорството е един от основните принципи при управлението на средствата от Европейския съюз. То предполага тясно сътрудничество между публичните власти на национално, регионално и местно равнище в държавите членки и частния сектор, както и други заинтересовани страни. Коментарите на заинтересованите страни показват, че макар и да е неразделна част от политиката на сближаване, принципът на партньорство се прилага твърде различно в различните държави членки и зависи до голяма степен от това дали институционалната и политическата култура в дадена държава членка вече е установила благоприятна среда за консултации, участие и диалог със съответните заинтересовани лица.

Новите правила под формата на правно обвързващ и пряко приложим регламент на Комисията (т.нар. „делегиран акт“) следователно увеличават значението на изискването за партньорство в член 5 от Регламента за общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014-2020 г.

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Коледен базар в Ловеч

Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Света Марина” навърши 14 години

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

Българин завоюва златен медал на Световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални увреждания

Конференция „Българският жестов език не е за изпускане“

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Категории