Покана към НПО за включване в комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации, които са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации за осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните области (хоризонтални въпроси):

1. устойчиво развитие – предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите опазване на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници;

2. равни възможности – защита на правата на групи в неравностойно положение (на база пол, възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.);

3. конкуренция – защита интересите на малките и средните предприятия и др.;

4. други области директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност“.

Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии, описани в Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени организации за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, посочени и в поканата за участие.

Писмените заявления за участие следва да се представят в срок до 18 март 2014 г. на адрес: гр. София 1000, ул. „Леге“ № 4, ет. партер, ст. „Деловодство“, Министерство на икономиката и енергетиката, на вниманието на заместник-министъра на икономиката и енергетиката и Председател на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“ – г-н Юнал Тасим.

 

Вижте още: 

Покана

Правила и процедура за избор

Документи

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории