Нормативни промени гарантират правата на пациентите при снабдяване с лекарства

Правителството одобри промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Тяхната цел е да се постигне повишаване на устойчивостта на процесите по снабдяване с лекарствени продукти и да се защитят правата на пациентите, като се гарантира, че лекарствата няма да поскъпват неколкократно в рамките на една година. С промените се въвеждат и мерки от втория пакет за намаляване на регулаторната тежест.
Основното изменение е на чл. 43 от Наредбата, отнасящ се до срока за подаване на декларация, за извършване на проверка за съответствие на цената на лекарствения продукт с най-ниската цена в референтните държави-членки, както и на срока за подаване на заявление за промяна на утвърдената цена. От шестмесечен, този срок става 12-месечен.
Шестмесечният срок е изключително кратък предвид наличието на над 3000 лекарствени продукта, които подлежат на проверка (т.е., годишно се извършват над 6000 проверки). Сроковете за влизане в сила и сроковете за обжалване на решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, предвидени в АПК, водят до застъпване на процедурите и обективна невъзможност решенията на Съвета да влязат в сила. Също така, обществените поръчки за доставка на лекарствени продукти и сключените по тях договори са за срок от една година и това затруднява снабдяването с лекарствени продукти за лечебните заведения.
Шестмесечният срок за подаване на декларация и за извършване на проверка за съответствие на цена на лекарствен продукт с най-ниската в референтните страни се запазва по отношение на лекарствените продукти, които са единствени с международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък. При тези лекарствени продукти, които имат патентна защита и обикновено са с най-висока цена, липсва естествената пазарна регулация на цената и административната й регулация чрез извършване на по-честа проверка (на шестмесечен период) е оправдана.
По отношение на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, се запазва ли възможността увеличението на цената да става само с процент, който не е по-голям от последната статистически отчетена инфлация за периода на действие на последната регистрирана цена.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории