Нов Дневен център за деца с увреждания и техните семейства е изграден в Троян. До средата на юли Центърът ще бъде и оборудван. В ДЦДУ ще се предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Проектът е финансиран от оперативна програма „Региони в растеж“, а целта е да се осигурят условия за предоставяне на дневна и консултативна грижа, включваща социална и медицинска рехабилитация, обучение и умения за самостоятелно справяне на децата с увреждания, както и подпомагане техните семейства в грижата за тях. Капацитетът, който Центърът може да поеме, е до 30 деца дневна грижа и 60 – консултативна.

Дневният център разполага с психосензорна зала, зали за лечебна физкултура, зали за дневен престой и групова работа, за индивидуална работа, кабинет на логопед и психолог.

През май Община Троян е подала проектно предложение към Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за финансиране предоставянето на социалната услуга. След тримесечния срок за оценка на проектното предложение ще се пристъпи към изпълнение на заложените дейности, в т. ч. подбор и наемане на персонал за предоставяне на социалната услуга, дооборудване и дообзавеждане на помещения в услугата, закупуване на специализирано транспортно средство и предоставяне на социалната услуга.

Източник: БТА, 14.06.2019 г.