Община Велико Търново стартира изпълнението на дейности по проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е на стойност 941 359,37 лева, 85% от които (800 155,46 лв.) са осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15% (141 203,91 лв.) са национално съфинансиране.

Изпълнението на дейностите по проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ стартира от 01.08.2020 година и е със срок от 24 месеца.

В изпълнение на заложените цели ще бъде създаден „Комплекс от социални услуги за деца“, чрез разкриването на две нови социални услуги: Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места консултативни услуги; Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, с капацитет 8 места.

В обхвата на целевите групи по проекта са деца с увреждания, включително и децата с тежки множествени увреждания; деца, настанени в ЦНСТ, деца в риск от общността, включително деца с увреждания, от 15 до 18 години; родители и/или близки на деца с увреждания, вкл. тежки множествени увреждания, които се нуждаят от специализирани консултации; родители и/или близки на деца в риск, които се нуждаят от консултации; служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация.

Съгласно разписаните по Проекта дейности, през месец септември на официалната електронна страница на Община Велико Търново ще бъде публикувана обява за провеждане на конкурс за подбор и наемане на персонал, за заемане на длъжности в разкритите по проекта социални услуги.

Източник: Община Велико Търново, 03.08.2020 г.