Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Създаване на Кризисен център“, конкретен проект от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ за реализиране на Инвестиционната програма на град Ямбол.

Общата стойност на проекта е 705 876,86 лева, от които 599 995,33 лева са европейско съфинансиране и 105 881,53 лева – национално съфинансиране.

Проектът предвижда създаване на Кризисен център, който впоследствие ще осъществява дейности по предоставяне на социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация в община Ямбол.

С осъществяване на дейностите, заложени в проектното предложение ще се постигнат следните цели:

– осигуряване на икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората;

– намаляване на енергопотреблението и свързаните с това вредни емисии на парниковите газове;

– изграждане на достъпна социална инфраструктура;

– повишаване качеството на живот, социално включване и екологична среда;

– осигуряване на равен достъп до социални услуги чрез реконструкция на сградата за групите в неравностойно положение.

Източник: Община Ямбол, 04.09.2020 г.