Нов план за изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация на децата в България

Анализ на независим международен консултант препоръчва да бъде изготвен нов План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Той трябва да бъде изработен в широка консултация с професионалната и НПО общност, който поддържа фокуса върху деинституционализацията на услугите за грижа и закриването на всички институции за деца, но също така насочва изпълнението към реформа в цялата система, включително превенция и подкрепа на семейството.

Анализът бе възложен от УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ на Джоана Роджърс от Консултантска група за ЦИЕ/ОНД „Партньорство за всяко дете”, след решение на Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация. Целта на направения Преглед и оценка на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България” и Плана за действие, е да установи актуалното състояние и да се засили изпълнението на Визията краткосрочно – до края на 2015 г. и средносрочно – за периода 2015 г. – 2020 г.

В доклада са представени ключовите заключения от направения преглед и оценката на въздействието на досегашната реформа в грижата за децата върху живота на самите деца и оценка на силните и слабите страни в изпълнението на Плана за действие; направени са предложения за изменения в Плана за действие, които да бъдат обект на дискусия с ключови заинтересовани страни.

В него се оценява като правилен подходът за реализация на процеса на деинституционализация на деца в България. Приетият през 2010 г. План за действие допринася за подобряване на благосъстоянието на децата в България и ще продължи да има положително въздействие върху промяната на грижата за най-уязвимите членове на обществото, е становището на международния консултант. Като недостътък е посочено фокусирането само върху 5-те проекта, реализирани със средства от Европейските фондове и свеждането на процеса на деинституционализация да изпълнение на тези проекти.

Отчетено е ускоряване на намаляването на броя на децата в институционална грижа и увеличение на броя деца, настанявани в алтернативна грижа в общността от семеен тип или в приемна грижа. В процес на изграждане са резидентни звена в общността – центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Предвижда се до октомври 2014 г. около 1400 деца и млади хора с увреждания да бъдат преместени в тези нови центрове, след дълъг процес на планиране въз основа на проведени индивидуални оценки и конференции по случай по проект „Детство за всички”, изпълняван от ДАЗД. Към началото на месец август броят на децата и младежите от целева група по проекта е 1035, настанени в 22 ДДУИ, 1 ДДФУ и 29 ДМСГД. В новоизградените услуги (ЦНСТ и ЗЖ) са настанени общо 444 деца и младежи в 27 от 80 целеви общини.

Като силни страни независимият консултант Джоана Роджърс извежда ясния фокус и категоричния политически ангажимент от страна на държавата за промяна на грижата, както и подкрепата на ЕС, НПО, професионалната и академична общност, областните и общинските власти; вземането на решения чрез професионални и подробни индивидуални оценки на потребностите на децата в институционална грижа, конференциите по случай и редовните прегледи; успешния „контрол на входа” за превенция на влизането на деца в ДМСГД.

Сред посочените слаби страни и предизвикателства са укрепването на услугите за превенция и подкрепа на семейството, което е необходимо дори в областите със сравнително развити мрежи от подкрепящи услуги в общността; медицинското разбиране за увреждане и разглеждането на потребностите на децата с увреждания в голяма степен от гледна точка на медицинските им потребности, което ограничава ефективността на подкрепящите услуги за тях и семействата им; обучението и подкрепата на персонала в новите услуги, за да може да се управлява процесът на деинституционализация ефективно и да се минимизират рисковете.

В доклада са направени и препоръки за Плана за действие за изпълнение на Визията за деинституционализация за периода 2015- 2020 г., сред които:

  • Завършване на започнатия процес на деинституционализация и продължаване през следващия период със затварянето на останалите 20 ДМСГД, 74 ДДЛРГ и всичките 24 ДДУИ;
  • Коригиране на стратегическите цели така, че да включат реформата на цялата система с акцент върху превенцията на разделянето на децата от техните семейства и влизането във формална грижа.
  • Разработване на политика за хората с увреждания, заедно с тях, която е насочена към целия жизнен цикъл, поставя си амбициозни цели за децата с увреждания и въвежда в законодателството разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания.
  • Гарантиране на приобщаващ подход към достъпа до масово образование, заетост, жилищно настаняване и други услуги в общността.
  • Разработване и изпълнение на дългосрочна стратегия за развитие на социалните работници и работещите в системата на социални грижи според Плана за действие, общинските и областни планове за развитие на услугите.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории