До 1 юли трябва да приключат строително-ремонтните работи на първия и на сутеренния етаж в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца. Те са част от дейностите по проект на Община Русе за разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания. В момента в сградата се изгражда рампа, която ще осигури достъп до всички социални услуги, които се помещават на сутеренния и първия етаж. Във вътрешния двор на сградата ще бъдат разположени пейки, беседка, за да могат потребителите на услугата да прекарват време на открито.

Проектът стартира през октомври 2018 г., а от началото на април 2020 г. се реализира първият етап за предоставяне на почасови, мобилни и консултативни услуги в домовете на потребителите. Наети са 14 лица като сътрудници „Социални дейности“, които оказват подкрепа в домовете на 29 нуждаещи се. По проекта е закупено и специализирано транспортно средство, което отговаря на изискванията за превоз на хора с увреждания. С него ще може да се реализира адекватно комплексната иновативна грижа, в т. ч. и транспортиране на потребители от домовете до Центъра и обратно.

След окончателното завършване на строителните дейности (по план до 1 юли 2020 г.) ще се реализира и вторият етап от проекта – за предоставяне на услугите на хората с увреждания, вкл. с тежки увреждания. Ще бъдат наети специалисти – социален работник, медицински сестри, рехабилитатор/ кинезитерапевт, които ще реализират подкрепящи медико-социални дейности в центъра и по домовете на потребителите.

В разкритият център за първи път ще се предоставя и „заместваща грижа“, в която ще се настаняват потребители за срок не по-дълъг от 14 дни в годината.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Източник: Община Русе, 05.06.2020 г.