Нов Център за обществена подкрепа в община Тунджа

На 16 юли 2014 г. заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров откри в село Тенево, община Тунджа, Център за обществена подкрепа. Проектът „Насърчаване на процесите на социално включване в българското село чрез разкриване на Център за обществена подкрепа в Община Тунджа“ се финансира от ФСЗ и е на обща стойност от 27 384.62 лева. Целта му е да се обхванат деца, жертви на малтретиране, насилие и неглежиране, да се осигури социална и психотерапевтична работа с тях и техните семейства. Заложените дейности предвиждат реализиране на мерки за социално включване и оптимизиране възможностите за социална подкрепа, мерки за деинституционализация и реинтеграция на децата в семейства. В услугата ще се прилагат и мерки целящи превенция на изоставянето. Основните дейности по проекта са създаване на екип за управление на дейностите и разработване на работна документация за успешна реализация на проектните дейности, ефективно управление на дейностите по проекта, материално и ресурсно осигуряване на Центъра за обществена подкрепа за дейностите на проекта, назначаване и обучение на екипа в ЦОП, предоставяне на услугите в ЦОП, наблюдение, контрол, оценка и анализ на дейностите в ЦОП, публичност и информираност.

Целевата група на новооткрития ЦОП обхваща деца и младежи,  и други групи – родители; семейства с нисък родителски капацитет; деца и семейства от маргинализирани групи, включително и от ромски произход. Центърът за обществена подкрепа е с капацитет 20 места. 

Проектът се реализира в с. Тенево, община „Тунджа“. От социалните услуги ще се възползват деца и семейства, живеещи в селата Тенево, Маломир, Коневец, Драма, Дряново, Симеоново, Сламино, Асеново, Робово, Каравелово, Окоп, Ханово и Кукорево, което определя средищния характер на планираните услуги.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории