Общински съвет Бяла даде своето съгласие за кандидатстване на Община Бяла и подаване на проектно предложение „Независим живот и услуги в домашна среда на територията на община Бяла, област Русе” по схема BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.. Дадено е съгласие за създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, както и съгласие за поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства. Предстои кмета на Община Бяла да представи проектното предложение в рамките на посочения в Насоките за кандидатстване срок и да сключи договор при одобрение на проектното предложение.

 

Източник: ruseinfo.net

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории