Одобрен е проект на Община Троян за създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания.  Дейностите по изграждане на материалната база и предоставяне на социалната услуга са на стойност 999 227,12 лв., финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е с продължителност от 31 месеца, като предстои избор на изпълнители, ремонт и реконструкция на сградата, обзавеждане, оборудване, осигуряване на транспортни средства и предоставяне на социалната услуга за период от 12 месеца.

Целеви групи са лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства, както и такива, ползващи резидентни услуги.

Центърът ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на целевата група, подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група чрез краткосрочно настаняване в центъра (заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни).

Източник: Община Троян, 04.08.2020 г.