В сградата на бившия Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в Мездра ще се изгради и оборудва кухня за децата с увреждания в изпълнение на проект „В помощ на децата и младежите с увреждания – изграждане на кухня-майка“. Финансирането е в размер на 26 387,66 лв. и е от Фонд „Социална закрила“.
Проектът е стартирал своето изпълнение от 3 юли – датата на подписване на договора между община Мездра и Фонд „Социална закрила“, и е с продължителност до 31 октомври 2019 г.

С централизирането на дейността по приготвянето на храната ще се облекчи работата на социалните работници и детегледачите в Комплекса за социални услуги за деца и лица с увреждания. Новата кухня ще допринесе и за подобряването на качеството на предоставяните услуги.

Източник: Община Мездра, 04.07.2019 г.