Операторът на Фонд Активни граждани България обявява конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на антикризисна мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19. Мярката е част от Схемата за малки инициативи.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 10 септември 2020 г.

Общият индикативен бюджет за проекти по антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 е в размер на 432 460 евро.

Проектите могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца и с размер на безвъзмездното финансиране от 2 000 до 10 000 евро.

По антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 ще се подкрепят проекти в следните шест тематични приоритета:

1. Подобряване на демократична култура и гражданска осведоменост;
2. Подкрепа за правата на човека;
3. Овластяване на уязвими групи;
4. Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак;
5. Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;
6. Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Проектите могат да имат два вида целеви групи:

  • Крайни ползватели – лица или групи хора, за които се очаква, че ще получат осезаеми ползи в резултат от дадено действие. При проекти, включващи услуги, някои резултати достигат пряко до крайните ползватели, без да е необходимо включването на посредници сред целевите групи.
  • Преки целеви групи (посредници) – групи (професионалисти или организации), върху които проектът се стреми да окаже влияние, с цел постигането на резултати за крайните ползватели на проекта. Посредници се включват по преценка на кандидата в зависимост от естеството на проекта. Например: в проект, който има за цел подобряване на достъпа на деца от ромски произход до образование, изпълняващата проекта организация може да бъде гражданска организация с образователен профил. Дейностите, които организацията изпълнява, биха могли да бъдат насочени към работа с родителите на тези деца, както и към местните власти или училища, с цел осигуряването на стимул за децата да посещават училище. В този пример децата от ромски произход са крайните ползватели в проекта, докато родителите, местната власт и училищата, включени в проекта, са преки целеви групи (посредници).

Допустими кандидати по схемата за малки инициативи са граждански организации/неправителствени организации, регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза (включително читалища, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Български червен кръст).

Проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство. Партньор по проект може да бъде неправителствена организация (регистрирана в обществена или в частна полза), публичен или частен субект – юридическо лице, чието основно местонахождение е в България, държавите донори (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), държавите бенефициенти26 или страна извън ЕИП, която има обща граница с България (Македония, Сърбия, Турция). Партньор може да бъде и международна организация или агенция, както и неформална група, представлявана от конкретно, установено в България физическо лице. При изпълнението на проекта партньорът споделя обща цел с кандидатстващата организация.

Повече може да научите ТУК.

Източник: Фонд Активни граждани България