Нова социална услуга започва работа в Сливо поле

На 1 юни се разкрива нова социална услуга „Дневен център за деца и младежи с ментални увреждания” в Сливо поле, ул. „Христо Ботев” №1, като делегирана държавна дейност. Това съобщи по време на пресконференция на 29 май 2014 г. главният експерт в териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане – Русе Татяна Дончева.

Тя е в съответствие със стратегическите и оперативни цели на Нациналната стратегия за дългосрочна грижа и необходимостта от СУ на областно ниво, както и за конкретните общини; с Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 год., приета с решение № 422 с Протокол № 36 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 28.05.2010 г. с поет ангажимент за развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията на децата и младежите с увреждания.
На територията на община Сливо поле в настоящия момент не се предоставят услуги за деца и младежи с ментални увреждания, а съществуващите такива в община Русе са с пълен капацитет и няма възможност да поемат други случаи. По данни на ДСП – Русе, в чиито териториален обхват е и община Сливо поле, са регистрирани 22 случая на деца и 14 на младежи с ментални проблеми. Същите са с ЕР на ТЕЛК и са обект на ДСП по отношение изготвяне социални оценки по реда на чл. 12 от ЗИХУ, с цел установяване на потребности от социални услуги, обучение, рехабилитация, за възможността за трудова и професионална реализация, както и са осигурени правата на децата/лицата за месечни добавки за социална интерграция по реда на чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания. По данни на СОУ”Отец Паисий” – гр. Сливо поле в училищните паралеки има още 12 деца с девиация в поведението, хиперактивност и невъзможност за концентрация и активно участие в учебния процес, които са със снета анамнеза от детски психиатър д-р Мечкунова в Детско=юношески център за психично здраве – гр. Русе и са насочени към ЛКК.
Налице е необходимост е адекватна социална услуга, гъвкава и мобилна, предоставяна от добри специалисти, която да обхване възможно най-много от случаите в подкрепа и на семействата, и на близките, полагащи грижа за децата. Налице е възможност за привличане на специалисти от гр. Русе с опит в предоставянето на подобна СУ, които да участват активно в обучения на персонала и да оказват подкрепа.
В рамките на проект изпълняван от РАЛИЗ – БАЛИЗ, услугата „дневен център” са ползвали 11 деца с увреждания на възраст от 7 до 16 години с различни увреждания: от аутистичния спектър, с трудности в говора и комуникацията, трудности в общуването и взаимоотношенията с другите хора; с епилепсия, с лека до тежка степен на умствена изостаналост, от общо пет населени места в община Сливо поле – гр. Сливо поле, с. Борисово, с. Стамболово, с. Кошарна, с. Юделник.
В резултат на проведените дейности, разговори и консултации с родители и учители от средищното училище в гр. Сливо поле се идентифицира потребността от социална услуга „Дневен център за деца и младежи” в община Сливо поле, която като комплекс от услуги ще бъде в подкрепа за децата и младежите с ментални увреждания в общината, ще осигури подкрепа и консултация на семействата относно възможността за справяне с ежедневните трудности, които срещат при възпитанието и отглеждането на децата с проблеми в развитието. Ще обхване децата с увреждания в училищна възраст и ще подкрепи учителите в образователния процес чрез създаване на достъпни условия за усвояване на учебния материал и по-лесна адаптация на детето към средата; ще подкрепи чрез дейности младежите с увреждания, при които емоционалната и психическа зрялост не съответства на календарната възраст, като създаде условия за свободно общуване между тях, обучение в трудови и социални умения и ще спомогне за преодоляване на социална изолация.
Кметът и Общинският съвет на Сливо поле са мотивирани, с пряката подкрепа на РДСП, да поискат разкриване на услуга „Дневен център за деца и младежи с ментални увреждания”, за да задоволят и отговорят адекватно на потребностите на децата и младежите от целевата група на територията на общината. На извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 08.04.2014 г. с Протокол № 34 е взето Решние № 388 за откриване на нова социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност – “Дневен център за деца и младежи с ментални увреждания” със средства от компенсирани промени на бюджета, с капацитет 20 места, считано от 01.05.2014 г. За целите на услугата се предоставят за ползване помещенията в сграда, публична общинска собственост – източно крило на ОДЗ „Мечо Пух”, гр. Сливо поле.
Услугата ще се предоставя в реновирани помещения на първи етаж в отделно крило на сграда на ОДЗ „Мечо Пух” в гр. Сливо поле, на площ 190 кв.м. Сградата отговаря на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, съгласно изискванията на чл.40е от ППЗСП и е с осигурена достъпна битова и околна среда. Обособени са помещения: предверие с гардероби; столова, оборудвана с маса и столове; кухня с 3 бр. мивки, хладилник, миялна машина, кухненски шкафове, посуда и др.; зала за групови занимания; администартивен офис, обзаведен с бюро, компютър, принтер, /обособен кът за спешна мед. помощ – кушетка и мед. шкаф; кабинети за индивидуална работа – 3 бр. /логопед и психолог; възпитатели- педагози; арт и трудотерапия/, оборудвани с шкафове, бюра и 2 бр. компютри и дидактични материали; кабинет за рехабилитация, оборудван с 4 вида рехабилит. уреди и др. спортни принадлежности; санитарни помещения – 2 бр. тоалетни, 1 бр. баня, тангентор за рехабилитация; тераси – 2 бр.
Целевата група на „Дневен център за деца и младежи с ментални увреждания” – гр. Сливо поле, са деца и младежи на възраст от 7 до 29 години, с капацитет 20 места.
ДЦДММУ предлага комплекс от социални дейности, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите целодневно, полудневно и почасово; както и мобилна услуга.
Пакетът от услуги, който ще се предоставя в Центъра включва:
– дневна грижа с дейности за развитие, които включват групови дейности и индивидуална работа със специалисти и консултации на родители и близки за изпълнение индивидуален план на всеки потребител;
– дневна грижа с образователни дейности, които включват занимания в малки групи с фокус върху развитието на капацитета на децата и младежите, подкрепа при усвояване на учебния материал;
– дневна грижа за деца и младежи с множествени увреждания, която включва
занимания в малки групи, социални и образователни дейности, интензивна физикална подкрепа и помощ за обслужване.
Мобилната услуга ще бъде насочена към подкрепа на децата и младежите, които са с тежки увреждания. Чрез нея се цели да се предостави пакет от услуги /видове терапия/ за определен период от време, договорени със семейството:
– психологическо и социално консултиране на семейството;
– психологическа подкрепа за социалната адаптация на детето/младежа;
– терапевтични сесии с рехабилитатор;
– домашни консултации – оказване на подкрепа на семейството в дома му от различни специалисти – социален работник, ерготерапевт, медицински лице;
– информиране и насочване към външни специалисти и услуги.
Услугата е насочена към превенцията на изоставянето, отпадане от училище, насилие и неглижиране на деца и младежи с ментални увреждания. По проблемите ще се работи, като се използват максимално ресурсите и силните страни на семейството и общността.

 

Източник: РусеИнфо

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории