Новата ОПРЧР с акцент върху повишаване качеството на живот

Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. като основа за провеждане на официални преговори с Европейската комисия. Оперативната програма е стратегическият документ за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд и националния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 г., който ще обхване територията на цялата страна. Общият размер на средствата, предназначени за ОП РЧР, възлиза на близо 1,420 млрд. евро. От тях близо 840 млн. евро са по линия на Европейския социален фонд, малко над 55 млн. евро са по линия на Инициативата за младежка заетост, а близо 146 млн. евро са съфинансиране от националния бюджет.

Стратегията на новата програма поставя акцент върху три основни направления: по-висока и по-качествена заетост; намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; модернизиране на публичните политики в сферата на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, недискриминацията и равните възможности. В тази връзка успешното изпълнение на програмата ще подкрепи политиките на пазара на труда, ще окаже подкрепа за икономически неактивни, безработни и заети лица, ще допринесе за политиките за социално включване, в т.ч. интеграцията на ромите и реформите в сферата на деинституционализацията, както и за модернизацията на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории