02. 10. 21 г.

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги са утвърдени нови образци на формуляри за заявяване на следните административни услуги, свързани с лицензирането на доставчиците на социални услуги:

3129 – Издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга;
3130 – Подновяване на лиценз за предоставяне на социална услуга;
3131 – Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз за предоставяне на социална услуга;
3132 – Прекратяване на лиценз за предоставяне на социална услуга.

Новите образци са изработени с цел улесняване на процедурите по заявяване на административните услуги, тъй като изискваните до този момент за попълване приложения вече са част от самото заявление, с изключение на декларацията по чл. 149, ал. 2, т. 2 от Закона за социалните услуги за лицата по чл. 30, т. 2 от същия закон.

При заявяването на административните услуги физическите лица, извършващи търговска дейност, и юридическите лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство представят и официален превод на български език на:

  1. документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство;
  2. декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация
  3.  свидетелство за съдимост на чуждите граждани, а за чуждите юридически лица – свидетелства за съдимост на членовете на управителните им органи.

Повече информация за утвърдените нови образци може да откриете на сайта на Агенцията.

Източник: Агенция за качество на социалните услуги