С изменения в Изискванията за кандидатстване по операция „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, се удължават дейностите по предоставяне на топъл обяд до 31.07.2022 г.

Също така се разширяват целевите групи, като подпомогнати могат да бъдат и лица, на които е предоставена временна закрила.

В периода от 03.05.2022 г. до 17:00 ч. на 03.06.2022 г. с проектни предложения могат да кандидатстват общини, които не изпълняват договори по операцията към момента, а общините, които изпълняват договори, могат да поискат удължаването им.

Удължаването и разширяването на услугата за предоставяне на топъл обяд стана възможно благодарение на Регламент (ЕС) 2022/562 на Европейския парламент и на Съвета от 06.04.2022 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014 по отношение на Действия по линия на сближаването на бежанците в Европа (CARE). Предложените изменения позволяват наличните средства по линия на инструмента REACT-EU също да бъдат използвани за осигуряване на спешна подкрепа, покриваща основните нужди на миграционните потоци от Украйна.

Към момента по операция „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ се изпълняват 189 договора с общини и райони на общини, които предоставят топъл обяд на 53 020 потребители.

Измененията са публикувани на сайта на Агенцията за социално подпомагане, управляващ орган на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.