По проект 19 представители на ромската общност и хора в неравностойно положение ще работят в продължение на една година на площадките за временно съхранение на биоразградими растителни отпадъци в 19-е селища на община Марица.

Проектът на стойност 214 082 лева е по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Средствата са предназначени за възнагражденията на 19-те служители, които ще бъдат назначени на щат в общинското ЕООД „Чиста Марица“. Той е насочен към целеви групи, които са най-силно уязвими на пазара на труда – безработни/неактивни лица от ромски произход, продължително безработни (с регистрация в Бюрото по труда над 12 месеца), хора над 54 г., хора с трайни увреждания, безработни/неактивни лица с ниско образование /под средното/.

Проектът включва комплекс от мерки, сред които включване в заетост, провеждане на семинари, свързани със семейното планиране и отговорното родителство, повишаване на здравната култура и повишаване на гражданската активност за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци.

В резултат на проекта се очаква активно включване на пазара на труда и повишаване на доходите от труд на целевите групи, равен достъп до качествени здравни и социални услуги, изградени социални умения сред уязвимите групи и намаляване на социалната им изолация.

Източник: Община Марица, 20.07.2020 г.