По проект Община Ловеч е извършила преустройство, изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване на социалната инфраструктура, необходима за създаване и функциониране на 3 нови социални услуги. Преустроена е съществуваща двуетажна сграда на бивша детска ясла. Обособени са Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, чийто капацитет е 30 места дневна грижа и 60 места за консултативни услуги и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 места.
По проекта е извършен и ремонт на апартамент – общинска публична собственост, за обособяване на Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст с капацитет 6 места. Извършено е и преустройство на административно помещение за надграждане дейността на Центъра за обществена подкрепа и осигуряване на 4 места за кризисно настаняване.

Общата стойност на проекта е 939 989,18 лв., от които 85% са европейско финансиране и 15% национално съфинансиране.

Изградените по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ психосензорна стая, зала за лечебна физкултура и кинезитерапия, сензорна градина, синя стая и осигуреното специализирано оборудване ще дадат възможност за подобряване на социалната работа с деца в общината.

Мрежата от социални услуги на Община Ловеч е добре развита. Предоставят се 22 различни социални услуги за деца и възрастни, а капацитетът им е над 700 места.

Източник: Община Ловеч, 17.09.2019 г.