На 13 януари в Елин Пелин се проведе заключителна пресконференция по проект „Заедно за всяко дете!“, по който са изградени три нови центъра за социални услуги. В официалната церемония се включиха изпълнителният директор на АСП Румяна Петкова, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ в гр. Елин Пелин Снежана Митова, д-р Мая Луканова – управител на МБАЛ – Елин Пелин, д-р Соня Чолакова – управител на Медицински център I – Елин Пелин, граждани и заинтересовани лица.

Г-жа Румяна Петкова официално откри трите новоизградени центъра – Център за обществена подкрепа с възможност за спешен прием, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип за деца

С проекта се цели да бъде създадена подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Елин Пелин, допринасяща за предоставянето на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижата за деца.

Общата стойност на проекта е 1 142 811,44 лв., от която 85 % е съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % – национално съфинансиране.

Проект „Заедно за всяко дете!“. В качеството си на бенефициент Община Елин Пелин изпълнява Проекта по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP01-5.001-0008-C01/РД-02-37-143 от 23.11.2017 г. Реализирането на проекта се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ и процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

Източник: АСП, 17.01.2020 г.