Преди седмици Община Враца е завършила строително-ремонтните дейности по изграждането на Център за настаняване от семеен тип, с капацитет от 12 места. Към момента се извършва и реконструкция на Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет от 8 места, както и се модернизира сградата на Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст, с капацитет от 6 места.

Местната администрация изпълнява и проект на стойност 751 499 лв., в рамките на който се извършва реконструкция на Център за обществена подкрепа, с капацитет от 100 места и Дневен център за подкрепа на деца с множествени увреждания, с капацитет от 30 места и 60 места за консултативни услуги.

В процес на изпълнение е и проект за създаване на два Центъра за грижа за лица с психични разстройства, Център за лица с умствена изостаналост, както и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. С реализирането му ще бъдат обхванати 60 потребители. Капацитетът на всяка една социална услуга е 15 лица.

След завършването на строителните и ремонтните дейности Община Враца ще разполага с 22 социални услуги, в които ще бъдат обхванати над 600 потребители.

Източник: Община Враца, 03.09.2019 г.