Заместник-министър Росица Димитрова представи План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа по време на заседание в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В него е предвидено изграждането на 100 нови социални услуги за 2 140 потребители. За целта ще се реализират няколко операции, както по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., така и по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР).  Чрез реализиране на операция „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОПРР със средства в размер на 41,3 млн. лева ще се финансира изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването, необходими за създаване на нови социални услуги: 6Дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства и 68 Центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора (за лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване). От Агенцията за социално подпомагане съвместно с НСОРБ са разработени проекти на Карти на резидентните услуги и Карти на услугите за подкрепа в общността, които съдържат общините, на чиято територия ще се финансират горепосочените дейности.

 

Предстои двете карти на социалните услуги да бъдат представени за одобрение от Междуведомствената група на високо ниво за управление на процеса по деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания. След одобрението им от групата, картите ще бъдат предоставени на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с оглед подготовката на Насоките за кандидатстване по операция „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. От Министерството на труда и социалната политика са разработени и функционални изисквания за новите услуги, които също ще залегнат в Насоките за кандидатстване.

 

Съгласно индикативната работна програма за 2018 г. на ОПРР стартирането на операция „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ е предвидено за месец март 2018 г.