Община Панагюрище ще реализира проект „Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж“ по Фонд „Социална закрила“.

Одобреният проект е на стойност 24400,00 лева, от които 16% са финансиране от Община Панагюрище, с период на изпълнение до 30.11.2020 година.

Чрез реализирането на този проект Община Панагюрище ще осигури ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги на групи в неравностойно положение, ще подобри качеството на живот и осигури помощ и подкрепа до услуги за социално включване на най-нуждаещите се лица и семейства. Ще се повиши качеството на предоставяните социални услуги от Домашен социален патронаж и осигури разнообразна и здравословна храна, както за потребителите на Домашен социален патронаж, така и за лицата, ползващи социалните услуги – „Обществена трапезария“, Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“. Ще се увеличи броя на ползвателите на социални услуги на Домашен социален патронаж.

Източник: Община Панагюрище, 29.07.2020 г.