НСИ отчете ръст на заетостта и заплатите

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил., или с 3.8% спрямо края на март 2014 г., като достигат 2.30 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2014 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 56.5%, „Култура, спорт и развлечения” – с 19.3%, и „Селско, горско и рибно стопанство” – със 7.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност
„Образование”- с 2.4%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 21.4 и 16.9%. В края на юни 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 5.2 хил., или с 0.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 15.1 хил., „Строителство” – с 3.5 хил., и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 2.0 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 11.2%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване “ – с 5.3%.
Средната брутна месечна работна заплата за април 2014 г. е 834 лв., за май – 816 лв. и за юни – 802 лева. През второто тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2014 г. с 2.6% и достига 817 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности”- с 9.4%, „Образование” – със 7.0%, и „Строителство” – с 5.1%.

През второто тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.3% спрямо второто тримесечие на 2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост” – с 8.8%, „Административни и спомагателни дейности” – с 6.9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 5.4%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2014 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 767 лева
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 596 лева
• „Финансови и застрахователни дейности” – 1 585 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Хотелиерство и ресторантьорство” – 566 лева
• „Административни и спомагателни дейности” – 571 лева
• „Други дейности” – 573 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства със 7.4%, а в частния сектор – с 0.6%.

 

Източник: НСИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории