Весела Цанкова е Представител на НАСО в град Ловеч, Председател на Сдружение „Граждански инициативи Ловеч“

Г-жо Цанкова, Вие сте представител на НАСО за град Ловеч, също така и председател на Сдружение „Граждански инициативи Ловеч“. Реализирала сте разнообразни проекти. Разкажете повече за Вашата дейност.

Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ е неправителствена организация, обединила усилията на професионалисти от сектора на социалните услуги да повишат качеството на предоставяне на услуги и грижа за хората, както и пълноценната ни реализация в обществото като граждани. Създадохме ор​ганизацията през 2013 г., подтикнати от желанието ни да дадем добрият пример, че в България е възможно да се постигне по-добро качество на живот, когато сме можещи, знаещи и полагаме усилия за да постигнем целите си. От 2014 г. сме доставчик на три социални услуги „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“. Причината да направим тази сериозна крачка е естествено свързана с квалификацията на повечето от нашите членове – социални работници, психолози, рехабилитатори, медицински специалисти, работещи в социалните услуги. И кой ако не ние, работещите в сектора, бихме могли най-добре да знаем къде са проблемните зони и кои са ресурсите за преодоляването им.

За периода от 2014 г. до 2020 г. разширихме значително обхвата на управляваните от нас социални услуги и достигнахме до разнообразни целеви групи – хора с увреждания, деца и техните семейства, младежи, напускащи социални услуги, които са израснали без подкрепата на семейството си. От 2020 г. насам управляваме и два „Центъра за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания, в които живеят 28 деца и младежи. Работата на организацията ни не се изчерпва с предоставянето на социални услуги. Работим целенасочено с младите хора от нашият град. Три години реализирахме проект „Младежка банка“, като стимулирахме младите хора да планират своите мечти и финансирахме техни проекти. Партньори сме на местните институции в реализирането на местната политика, както в сектор социални услуги, така и в сектор „Младежки политики“, работим успешно с Ловешките училища по направления „Гражданско образование“, „Превенция на насилието и зависимостите“.

С настъпване на извънредното положение поради пандемията Covid-19 ние се свързахме с граждански организации от цялата страна и инициирахме кампания „Ще се справим заедно“. Целта на кампанията беше да активизираме целият ресурс на неправителствените организации, работещи в полза на обществото за подкрепа за преодоляване на кризисната ситуация на ниво отделен човек и семейство. Да не допуснем нито едно семейство да бедства, според нашите възможности. Обърнахме се към Община Ловеч, с която в сътрудничество с Домашен социален патронаж открихме горещи линии за помощ и подкрепа на възрастни, самотно живеещи и лица с влошено здравословно състояние, като чрез преструктуриране на дейността на „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Център за обществена подкрепа“ развихме Домашен патронаж за пазаруване и доставка до дома на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост. Така на практика дадохме възможност на хората от уязвими групи да спазват препоръките по време на извънредното положение и да не излизат от домовете си. Със съдействието на Община Ловеч активизирахме доброволческа мрежа, която координирахме с кметовете и кметските наместници в малките населени места в областта. Така осъществихме превенция на злоупотреби чрез измама от „мними доброволци“ сред възрастни и самотно живеещи хора, а от друга страна осигурихме възможност за регулярна доставка на храна, лекарства, посещение при лекар на хората, живеещи в малките населени места, които имаха ограничения в пътуването, след изграждане на КПП около областния град Ловеч. Открихме гореща линия за психологическа подкрепа, на която всеки, дори и анонимно можеше да потърси подкрепа за преодоляване на стрес, емоционален дисбаланс или депресия, по време на фактическите ограничения по време на извънредното положение.

Активизирахме и обединихме гражданското общество в Ловеч чрез реализиране на дарителска кампания за закупуване на респиратори за Ловешката болница, а впоследствие кампанията се промени съобразно нуждите на болничното заведение. В рамките на кампанията заедно дарихме 7013 лв. за да подкрепим лекарите от нашата, Ловеш-ката болница. От тези пари ние заплатихме 3578 лв. за изработка и монтаж на колектор в кис-лородно отделение и 2858 лв. за доставка на кислороден концентратор и аспирационна пом-па. За 560 лв. закупихме латексови ръкавици за лекарите на болницата. Много граждани се включиха чрез материални дарения -защитни маски за лекарите, готови храни за социално слаби семейства, дрехи. Теленор България дари на сдружението ни 20 компютърни конфигурации, с които осигурихме достъп до дистанционно обучение за 40 деца, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи от град Ловеч. Служители на Уникредит Булбанк дариха на сдружението 9160 лева, които насочихме за грижа за социално слаби семейства и възрастни хора за преодоляване на последиците в техните семейства от кризата с Covid-19.

Всички дейности реализирахме в координация и взаимодействие с Община Ловеч и широко представителство на други граждански организации от страната – Български център за нестопанско право, Форум за гражданско участие, Национална мрежа за децата, Общност Мостове, които бяха наши партньори в идеите, които реализирахме и ни оказваха подкрепа в логистиката и организацията. Инициативата „Ще се справим заедно“, надрасна конкретните си цели и се превърна в общонационална кауза за обединение на хората за преодоляване на кризата.

Отрази ли се кризата с Covid-19 на предоставянето и реализирането на социални услуги, както и цялостната подкрепа на хората с увреждания и нуждаещите се групи?

Както вече разказах, в рамките на нашите дейности ние, в партньорство с Община Ловеч и други граждански организации, не допуснахме да се преустанови подкрепата за хората с увреждания и рискови целеви групи да бъде преустановена. Напротив, настъпилата криза ни предизвика и ние развихме нови дейности и форми на подкрепа, значително развихме доброволчеството и филантропията, чрез които не допуснахме Covid-кризата да доведе до нищета социално слабите семейства, самотно живеещите възрастни хора, както и бяхме до нашите потребители, деца и лица с увреждания.

Как горещите телефонни линии за подаване на сигнали от рискови групи, които от Сдружение „Граждански инициативи Ловеч“ разкрихте през отминалата година, помогнаха за подобряването на качеството на живот на гражданите?

Горещите линии, които открихме по време на извънредното положение, бяха един директен достъп до нас от страна на много хора, които бяха ограничени от пандемията да останат по домовете си и да изпаднат във вторични рискове – да няма кой да донесе хляб на възрастни хора, да няма как да си купят лекарствата, много семейства останаха без работа в този период и стресът оставаше своите последици. Много и разнообразни са хората, които ни потърсиха на двете горещи линии в този период. На всеки помогнахме с каквото можем.

Какви са новите цели на Сдружението за 2021 г.?

Дейността на сдружението много се разрасна през изминалите няколко години. Стратегията ни за 2021 г. е от една страна да се обърнем на вътре, за да преподредим приоритетите си и да не допуснем да намалим качеството, с което работим. Другите ни цели са обучения на новите ни служители, развиване на новите ни социални услуги, да бъдем по-близо до хората от града ни, да ни разпознават и както да търсят подкрепа, така и самите те да се включват като доброволци в дейностите ни. Същинската промяна в обществото ни ще дойде, когато всеки един от нас осъзнае, че е участник в нея. Второто направление в тазгодишната ни стратегия е да се включим активно в националните мрежи в неправителствения сектор, за да сме част от всичко ново, всичко предстоящо и желанието ни за прогрес, което ни обединява. Само с развитието на добри партньорства бихме могли да запазим интензитета на развитието ни.

От септември 2020 г. в Община Ловеч бяха разкрити три нови социални услуги в помощ на нуждаещи се деца и хората с уреждания. Как ще коментирате развитието им до момента?

Развитието на социалните услуги в Община Ловеч има дългогодишни традиции и опит. Смятам, че персонализирането на грижата за различните целеви групи винаги е от полза за професионалния капацитет на служителите. От друга страна децата и хората с увреждания имат разнообразни възможности за активно включване в общността ни.

Какви са перспективите пред социалните политики, включващи и заетостта за хората с увреждания в град Ловеч?

Община Ловеч развива дългогодишна социално ориентирана политика, в която смея да кажа нашето сдружение е добър партньор и инициатор. Важната крачка, която стои не само пред нашата общност, а пред всички останали общини, е да реализираме на практика политиките, които вдъхновиха социалното предприемачество и Закон за социалната икономика.