Обмен на опит във Великобритания

От 26 до 29 ноември т.г. се проведе обмен на опит във Великобритания по проект „Нови услуги за заетост“. Проектът се реализира съвместно между Агенция за социално развитие „Вижън“ и EASPD. Двадесет от служителите на Агенция „Вижън“ участваха в обучение на Learning Disability-Wales, в Кардиф. Лектор беше Джим Кроу, директор на Learning Disability-Wales и член на борда на EASPD.

В рамките на обмена на опит бяха реализирани работни визити на структури на различни организации, заети в социалната сфера. Целта на визитите бе запознаване с и представяне на услугите, които се предоставят в Кардиф. Фокусът на обучението и обменът на опит бе услугата „Подкрепена заетост“. Представителите на Агенция „Вижън“ посетиха повече от шест различни структури, предоставящи различни социални услуги и организации, представящи работа на хора с увреждания – дневни центрове, рехабилитационни центрове, обучителни центрове и др.

Групата имаше уникалната възможност да посети Агенция за подкрепена заетост Elite – автентична структура, която не съществува в България и опита на която ще послужи до голяма степен за създаване на подобна дейност в България. Агенция Elite работи по модел за подкрепена заетост, като акцентира върху индивидуалните интереси на хората с увреждания и търси тяхното съответствие за работа на общия пазар на труда.

В обучителен център Drive групата се запозна с предоставяните услуги за обучение за хора с увреждания в защитени жилища и в семейна среда. Drive осигурява обучение на възрастни и младежи за придобиване на качества за реализация в обичайна работна среда. По подобна методика работи и Innovated Trust (Park View Café), където се предоставя обучение на хора с увреждания за придобиване на работни умения. Bridgent Resource Center и Brooklands Adult Training Center Risca бяха два от посетените дневни центрове, които предоставят услуги за хора със специални образователни потребности и тежки комплексни увреждания.

logo EU BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0080-С0001
„Нови услуги за заетост“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще.

ESF logo BG

Агенция за социално развитие Вижън носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.


НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории