От 26 до 29 ноември т.г. се проведе обмен на опит във Великобритания по проект „Нови услуги за заетост“. Проектът се реализира съвместно между Агенция за социално развитие „Вижън“ и EASPD. Двадесет от служителите на Агенция „Вижън“ участваха в обучение на Learning Disability-Wales, в Кардиф. Лектор беше Джим Кроу, директор на Learning Disability-Wales и член на борда на EASPD.

В рамките на обмена на опит бяха реализирани работни визити на структури на различни организации, заети в социалната сфера. Целта на визитите бе запознаване с и представяне на услугите, които се предоставят в Кардиф. Фокусът на обучението и обменът на опит бе услугата „Подкрепена заетост“. Представителите на Агенция „Вижън“ посетиха повече от шест различни структури, предоставящи различни социални услуги и организации, представящи работа на хора с увреждания – дневни центрове, рехабилитационни центрове, обучителни центрове и др.

Групата имаше уникалната възможност да посети Агенция за подкрепена заетост Elite – автентична структура, която не съществува в България и опита на която ще послужи до голяма степен за създаване на подобна дейност в България. Агенция Elite работи по модел за подкрепена заетост, като акцентира върху индивидуалните интереси на хората с увреждания и търси тяхното съответствие за работа на общия пазар на труда.

В обучителен център Drive групата се запозна с предоставяните услуги за обучение за хора с увреждания в защитени жилища и в семейна среда. Drive осигурява обучение на възрастни и младежи за придобиване на качества за реализация в обичайна работна среда. По подобна методика работи и Innovated Trust (Park View Café), където се предоставя обучение на хора с увреждания за придобиване на работни умения. Bridgent Resource Center и Brooklands Adult Training Center Risca бяха два от посетените дневни центрове, които предоставят услуги за хора със специални образователни потребности и тежки комплексни увреждания.

logo EU BG

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0080-С0001
„Нови услуги за заетост“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще.

ESF logo BG

Агенция за социално развитие Вижън носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.