Експерти от България и Таджикистан обмениха опит в сферата на политиките на пазара на труда и професионалното образование. Посещението на чуждестранната делегация в Министерството на труда и социалната политика е в рамките на проект техническа помощ по линия на ЕС за изучаване на опита на българските институции в подготовката на работната сила за пазара на труда.

Срещата бе открита от заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. В изказването си той постави акцент върху ролята на социалния диалог и социалните партньори при формирането на политиките и мерките по заетостта и професионалното обучение и квалификация.

Повишаването на качеството на работната сила чрез обучение е основен приоритет на политика по заетостта в България, подчерта заместник-министър Лазаров. По неговите думи през настоящата година със средства от държавния бюджет ще се осигури заетост на над 16 500 лица и обучение на повече от 11 400 лица. Приоритетни целеви групи на активната политика на пазара на труда са продължително безработните лица и безработните лица без професионална квалификация.

През 2019 г. продължават положителните тенденции на пазара на труда – заетостта нараства, а безработицата продължава да намалява, отбеляза зам.-министър Лазаров. По данни на Агенция по заетостта през април безработицата в страната е 5,6%, като намалява с 0.8 п.п. спрямо април 2018 г. Регистрираните безработни лица в бюрата по труда са 184 426.

Българските експерти поставиха фокус върху Националния план за действие по заетостта и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Те представиха възможностите за обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, както и обучение на работното място под формата на стажуване, чиракуване, дуално обучение. На база на изготвени от МТСП средносрочни и дългосрочни прогнози те дадоха препоръки на чуждестранните си колеги за развитието на политиките по заетостта.

Източник: МТСП, 07.06.2019 г.