В Държавен вестник (бр. 71/ 11.08.2020 г.) е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, приет от 44-то Народно събрание на 29 юли 2020 г.

До приемането на правилника за прилагане на закона:
1. насочването на всички лица за ползване на социални услуги по ал. 2, т. 1 се извършва само от дирекции „Социално подпомагане“ чрез изготвяне на писмена предварителна оценка по чл. 73, ал. 2 с участието на лицето в 20-дневен срок от заявяване на желание за ползване на услуга;
2. индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа на лицата, които желаят да ползват социални услуги, се изготвят по досегашния ред преди подписване на договора по чл. 85;
3. кметовете на общини писмено заявяват искания в Агенцията за социално подпомагане за предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите и на мястото на предоставяне на социални услуги по ал. 2, т. 1, като представят документите и информацията, изисквана по досегашния ред, с изключение на решение на общинския съвет;
4. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане издава заповеди за предварително одобрение или за отказ в 30-дневен срок от искането по т. 3;
5. започналите и неприключени до влизането в сила на закона производства за създаване, прекратяване, промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги по ал. 2, т. 1 се довършват по досегашния ред.“

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги може да се запознаете ТУК.