11.01. 22 г.

На интернет страницата на Агенция за качество на социалните услуги е публикуван разработен образец на Годишен отчет, утвърден със Заповед № РД-01-3 от 05.01.2022 г. Съгласно изискванията от Закона за социалните услуги всяка година до 31 март доставчиците на социални услуги представят в електронен формат на Агенцията за качеството на социалните услуги отчет с обобщена информация, който се отнася до: постигнатите резултати при предоставянето на социални услуги; резултатите от прилагането на програмата за развитие на качеството на предоставяните социални услуги; резултатите от проведения годишен контрол и мониторинг.

От АКСУ уточняват, че когато социалните услуги се предоставят от частен доставчик въз основа на договор за възлагане, Годишния отчет се представя и на кмета на общината, в качеството му на доставчик на съответната социална услуга. Отделен отчет се попълва за всяка социална услуга, която доставчикът предоставя. Годишните отчети се предоставят в текстови формат (Word), като документа са подписва електронно от доставчика на социалната услуга.

Годишните отчети се подават електронно през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) или Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) или по електронна поща – [email protected]

Образец на Годишен отчет на социална услуга за 2021 г. 

Източник: АКСУ