Близо 1000 образователни медиатори и социални работници, назначени в 721 училища, ще продължат да работят в образователната система след 1 юли 2022 г.

Възнагражденията им ще бъдат осигурени по Националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ с бюджет от над 6 млн. лв. Средствата за заплатите им до сега идваха по проект „Подкрепа за успех“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ или от бюджетите на училищата.

Договорите им изтичат на 30 юни 2022 г., затова МОН поема заплатите им чрез специално разработена за целта национална програма. Целта е да се осигури устойчивост в подкрепата за приобщаване и оставане на повече деца в училище, както и да се гарантират работните места на образователните медиатори и социалните работници.

Образователните медиатори и социалните работници помагаха на училищата да привличат и задържат в клас деца от семейства със слаб интерес към образованието. В условията на пандемията от COVID- 19 те съдействаха за обмена на информация между учители и родители и подпомагаха родителите и децата при самоподготовката и упражненията.