Във връзка с проявената активност в българското общество към проекта на Националната стратегия за детето (2019-2030 г.), Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето продължават обществените консултации. Всички заинтересовани лица и организации могат да изпращат своите конкретни конструктивни предложения на следния е-mail: [email protected], до 31 май 2019 г.

В хода на почти едногодишна подготовка на проекта на Стратегията са проведени консултации и обществени обсъждания с активното участие на родителски организации, професионални съсловия и специалисти, ангажирани в пряката работа с деца и родители, държавни институции, законодателна, съдебната и местна власт, академична общност, детски и младежки формирования, ученически парламенти, както и граждански, международни и други организации, работещи с деца.

Проектът на Националната стратегия за детето е разработен от междуведомствена експертна работна група към Националния съвет за закрила на детето (НСЗД), включваща представители на: Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Агенция за социално подпомагане, Национална комисия за борба с трафика на хора, Национален съвет по наркотичните вещества, Национален статистически институт, Национален осигурителен институт, Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Национално сдружение на общините в Република България, както и представители на 12 юридически лица с нестопанска цел, членове на НСЗД. По време на досегашните консултации, проектът на Стратегията получи подкрепата на над 250 организации, асоциации и сдружения.

Източник: МТСП, 18.04.2019 г.