Община Асеновград е одобрена и ще реализира проект за създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания. Капацитетът на центъра ще е 30 души, а общата стойност на проектното предложение е в размер на 999 934,10 лева. Социалната услуга ще се помещава в бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в града, след извършване на цялостен ремонт. Проектът се финансиран по ОПРЧР 2014 – 2020 г.

Основната цел на проектното предложение е да осигури качествена грижа за лица с увреждания и подкрепа за техните семейства. Чрез реализирането на проекта ще бъде въведен иновативен модел на социална услуга под формата на заместваща грижа чрез осигуряване на подкрепа за семействата, грижещи се за лицата с увреждания, като същата се поеме от центъра за краткосрочно настаняване в срок до 14 дни.

Услугата предвижда осигуряване на дневна, полудневна и почасова помощ – рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа на най-малко 35 нуждаещи се лица. Изискване към потребителите е да бъдат пълнолетни и да са жители на община Асеновград. Предвижда се и подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства чрез консултиране и информиране, терапевтична помощ и социална рехабилитация на място в центъра или в домашна среда, като в рамките на проекта ще се подкрепят не по-малко от 60 души, които са членове на семействата на лицата с увреждания. Общинската администрация е доставчик на немалък брой социални услуги, но към момента липсва услуга, в която пълнолетни лица с различни увреждания да получат социална подкрепа.

В проекта е заложено закупуването на специализиран транспорт за предоставяне и на мобилни услуги. Това ще даде възможност за да се работи на място в дома, както и ще се осигури физически достъп на трудно подвижните лица до услугата. Различните дейности ще дадат възможности за компенсиране на дефицитите, вследствие на увреждането, за формиране на социални умения и за самостоятелен живот, подкрепа за включване в образователни дейности и изграждане на трудови навици.

Източник: Община Асеновград, 30.06.2020 г.