На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, във връзка със заповед № 2481/03.09.2019 година на Кмета на Община Бургас е обявен конкурс за възлагане предоставянето на социални услуги в общността – Кризисен център за деца и лица, жертви на насилие – Община Бургас.

Повече за условията за участие и изискванията към кандидатите, както и за характеристиката и спецификата на предоставяните социални услуги може да намерите тук.

За допълнителна информация: дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“, Община Бургас, тел.: 056/ 907-413, 056/ 84-26-58.

Източник: Бургас24, 05.09.2019 г.