Проектът „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите с увреждания и техните семейства в Дневен център „Надежда“ – гр. Харманли“ е одобрен и предстои подписване на договор по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за неговото изпълнение.

Капацитетът на социалната услуга е 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативна грижа. Предоставяните услуги ще са изцяло съобразени с индивидуалните потребности на ползвателите и ще включват информиране и консултиране, дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и др.

Продължителността на проекта е 30 месеца, общата му стойност е 1 171 006,33 лв. и по него се предвижда разкриване и предоставяне на социалната услуга; доставка, монтаж и инсталиране на допълнително обзавеждане и оборудване на помещенията на услугата; закупуване на ново специализирано транспортно средство за хора с увреждания. След подбор ще бъде нает екип от специалисти с различен профил на компетентност, който ще включва ръководител, социални работници, педагози, психолози, трудотерапевт, рехабилитатор, логопед, медицинска сестра, детегледачи, шофьор и хигиенист.

Източник: Община Харманли, 23.08.2019 г.