През 2021 г. Община Исперих планира разкриване на нови социални услуги. Това е заложено в годишния план за развитие на социалните услуги, който предстои да бъде обсъден и одобрен на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Общината предвижда да увеличи капацитета и повиши качеството на социалните услуги в домашна среда, които предоставя чрез разкриване по проекти на Дневни центрове за пълнолетни с увреждания и за стари хора, и Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания.

През 2021 година се предвижда също създаването на два центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания и един за стари хора.

Сред планираните за разкриване социални услуги от Община Исперих догодина е и наблюдавано жилище, както и Обществена трапезария за предоставяне на топъл обяд на крайно нуждаещи се.

През следващата година в общината ще продължат да работят Дневният център за деца и младежи с увреждания, Центровете за настаняване от семеен тип за деца без и с увреждания. В годишния план на социалните услуги са включени още наличните към общината преходно жилище, Центровете за обществена подкрепа и за работа с деца на улицата. Представена е и справка за работата на Общината по приемната грижа, услугите личен и социален асистент, и домашния социален патронаж.

Източник: БТА, 22.04.2020 г.