17.09. 21 г.

На работна среща между ръководителя на Катедра „Социални дейности“ към Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ доц. Людмила Векова и директора на Дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив Веселина Ботева бяха обсъдени аспектите на взаимодействие при практическото обучение на студентите и перспективите им за развитие. Дискусията обхвана още и необходимостта от актуализиране на учебните програми, повишаване мотивацията на студентите и сътрудничество при професионалната реализация.

От страна на доц. Векова бяха представени предизвикателствата пред обучението и реализацията на социалните работници, едно от които e, че професията не е сред регулираните, което води до редица трудности. Директорът на Дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева представи перспективите за развитие на социалната сфера в региона и необходимостта да се предприемат спешни мерки за осигуряване на достатъчно квалифицирани кадри за работа както в действащите, така и в новоразкриващите се социални услуги. По време на срещата се обсъдиха възможностите за участие на Веселина Ботева в Обществен консултативен съвет към Катедра „Социални дейности“, провеждането на среща със студентите от първи до четвърти курс с ресорния зам.-кмет и представители на общинската администрация, както и подписването на работно споразумение за сътрудничество, обхващащо взаимодействието между двете страни при провеждане на практическото обучение на студентите.

И двете страни изразиха категоричното си становище, че ключово за успешното развитие на социалната сфера и повишаване качеството на услугите е тясната обвързаност и синхрон между академичната и професионалната среда. Като част от работната среща доц. Векова посети Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пловдив, където се запозна с условията на провеждане на студентските практики и обсъди с директора на КСУДС Недка Петрова организационни въпроси.

Комплекса за социални услуги за деца и семейства е базова институция за учебна практика от 2012 г., а директорът Недка Петрова е хоноруван преподавател към Университета повече от 10 години. От нейна страна беше поставен въпросът за преодоляване на негативния ефект на извънредната епидемична обстановка и ограничителните мерки върху качеството на подготовка на студентите.

Източник: Община Пловдив