Община Пловдив спечели европейски проект за изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги. Общата стойност му стойност е в размер на 2 391 600 лева и е 100 % безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Това стана ясно по време на пресконференция на кмета инж. Иван Тотев и заместник-кмета „Спорт, младежки дейности и социална политика“ Георги Титюков.

По проекта ще бъдат изградени два Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, преходно жилище за деца от 15 до 18 години, Център за обществена подкрепа за деца и семейства с възможност за спешен прием, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Срокът за изпълнение е 24 месеца, а основната цел е успешно продължаване на процеса на деинституционализация на територията на Община Пловдив чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда.