Община Севлиево приключи успешно проект за социални услуги

На 30.04.2015 г. Община Севлиево приключва успешно реализацията на проект BG051PO001- 5.2.12- 0028- C0001 „Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево”, финансиран от Европейски социален фонд 2007-2013г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” на стойност 326 302, 52 лв.

В рамките на дейностите по проекта в периода 01.03.2014г. – 30.04.2015г. бе изпълнена общата цел – реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с и без увреждания, настанени в специализирани институции чрез развитие на социални услуги от резидентен тип в община Севлиево – Центрове за настаняване от семеен тип.
Чрез създадените нови форми на социални услуги от резидентен тип, основани на професионалната оценка на потребностите на всяко дете и младеж с увреждания и дете/младеж, лишени от родителски грижи е повишено качеството на живот, а персоналът е мотивиран и професионално квалифициран за работа с тях.

Постоянната грижа за настанените деца и младежи в двата Центъра за настаняване от семеен тип е идентична на тази, която родителите в едно семейство дават на децата си. Извършва се набор от услуги, грижи и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване. Грижите за всяко дете са индивидуални и въз основа на екипно обсъждане и вземане на решение.

В рамките на дейностите по проекта е осигурена информираност и публичност, чрез изготвяне и разпространение на информационни брошури, изработване и поставяне на ролбанери, изработване и разпространение на комплекти отличителни материали с логото на ОП РЧР (тениски, шапки, флашпамет, тефтери, папки, химикали, ключодържатели, брошури и балони), организиране на две събития „Дни на отворените врати”, както и начална и заключителна пресконференция. Периодично бяха подготвяни и публикувани в местната преса материали, които отразяваха напредъка на проекта и дейностите на новите социални услуги пред заинтересованите страни и местната общност.

Ангажираният в услугите персонал е назначен след провеждане на конкурс, обявен в местна печатна медия, интернет страницата на Общината, информационните табла на общината и разгласен в Бюрото по труда и други местни институции.

Назначеният персонал е в две категории – за директна работа с потребителите и подкрепящ персонал и през м.юни 2014 г. всички бяха обучени от екип на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца /СПСПД/ ФИЦЕ–България за предоставяне на услуги от резидентен тип за деца/ младежи с увреждания и справяне с проблемни ситуации.

В изпълнение на дейностите по проекта бяха посетени действащи Центрове за настаняване от семеен тип в гр.Кюстендил, гр.Бургас и гр.Карнобат с цел усвояване на добри практики. Почерпен е опит, свързан с предоставяне на услугите, разпределение на финансовия ресурс от ЕРС за различните дейности и водената задължителна документация в услугите ЦНСТ и ЗЖ.

В резултат на обмяната на опит са разработени формуляри, първични документи и задължителната документация, необходима за функциониране на услугите.

След подготвянето на персонала и извършване на всички необходими предварителни дейности, бе преминато към подготовка на децата и младежите за преместване в ЦНСТДМУ и ЦНСТД.

В изпълнение на тази дейност бяха реализирани срещи за създаване на доверителна връзка между децата и младежите и екипите на услугите, като за всеки потребител е изготвен план за адаптация и извеждане в новите социални услуги. Работата с децата/младежите е осъществена в последователни дни в специализираните институции, съобразно разработен график. Проведени са екипни срещи за обсъждане на преживяното и наблюденията, анализирана е всяка ситуация и са набелязани действия за подобряване на общуването с децата и младежите при тяхната адаптация след преместване в новите услуги.

След извършване на срещите за опознаване и изграждане на доверителна връзка и разкриване на Центровете като общинска дейност със заповед на кмета, за ЦНСТДМУ – 01.08.2014г. и за ЦНСТД – 01.10.2014г., стартира дейността по преместване на потребителите в новите услуги. До края на месец декември 2014г. в ЦНСТДМУ са настанени 10 деца и младежи с увреждания, а в ЦНСТД – 10 деца и младежи без увреждания.

За всички настанени потребители са организирани ежедневни грижи, включващи хранене, подпомагане при извършване на тоалет, медицински грижи, посещение на детско/учебно заведение, организиране на свободното време според потребностите, осигуряване на достъп до външни услуги, възпитаване в социално приемливи ценности, стимулиране участието в културни и спортни мероприятия. Подпомаган е процесът на адаптация на децата/младежите в новите условия на живот, включително и чрез посещения на консултантите (психолог и педиатър) по проекта. Реализирани са действия за възстановяване на връзката с биологичните родители и други близки на настанените потребители.

Във връзка с приключване на проекта и съгласно план-графика на дейностите, екипът за управление подготви предложение до Общински съвет – Севлиево за преминаване на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” и „Център за настаняване от семеен тип за деца” като държавно делегирана дейност, считано от 01.05.2015г.

Предложението е прието на заседание на Общинския съвет – Севлиево на 28.10.2014г. и изпратено до РДСП гр.Габрово. Получени са заповеди на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за преминаване на дейностите като държавно делегирани, считано от 01.05.2015г. – за ЦНСТДМУ с капацитет 14 места, заповед №600/25.03.2015г. и за ЦНСТД с капацитет 12 места, заповед №599/25.03.2015г.
В хода на изпълнение на проекта екипът за управление преодоля редица рискови ситуации, в резултат на което:

Настанен е оптимален брой потребители на новите услуги чрез настойчиво взаимодействие със специализираните институции, които оспорваха настаняване на потребители, чрез активното съдействие от другите заинтересовани страни – ДСП, ОЗД, както и чрез активна кореспонденция с АСП и ДАЗД ;
Услугата Защитено жилище е трансформирана в ЦНСТД вследствие на обективно настъпилата промяна в целевата група по проекта на ДАЗД „Детство за всички“ довела до актуализиране на Националната карта на резидентните услуги;
Текучеството на персонала в хода на предоставянето на социалните услуги е преодоляно с допълнителен подбор на персонал след изчерпване ресурсите на създадената банка от кадри;
Удължен е срокът за изпълнение на дейност: Преместване на потребители и настаняване в новите услуги за запълване капацитета на социалната услуга ЦНСТДМУ;
Недостигът на финансов ресурс, поради незапълнен капацитет в определен период от време е гарантиран с дофинансиране от общинския бюджет;
Оказвана е адекватна помощ на персонала в услугите за разрешаване на проблемни ситуации, възникващи в ежедневието на ЦНСТ.
Постигнати са следните резултати:
Изпълнени всички дейности, заложени в проекта на Община Севлиево;
Реализирани 2 пресконференции и 2 събития „Дни на отворени врати“;
Изработени и раздадени рекламни и информационни материали;
Периодично публикувана информация, свързана с изпълнението на проекта;
Разкрити 17 работни места, назначен персонал за услугите и наети двама консултанти – педиатър и психолог;
Усвоени добри практики за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ;
Разработена и редовно попълвана задължителна документация в услугите;
Създадена доверителна връзка с децата и младежите, настанени в ЦНСТ;
Разкрита услугата ЦНСТДМУ, предоставяна на 10 деца и младежи с увреждания;
Разкрита услугата ЦНСТД, предоставяна на 10 деца и младежи без увреждания, лишени от родителска грижа;
Променен в положителна посока начин на живот на настанените 20 деца и младежи, изведени от специализирани институции;
Осигурен достъп на децата и младежите до образование, здравеопазване и други услуги в общността;
Работи се по посока на възстановяване възможността за срещи между биологични родители и деца;
Създадена среда, близка до семейната, за 20 деца/младежи, в която се осигурява грижа като в едно по-разширено биологично семейство.

 

Източник: Дарикнюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории