По проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“ Община Тетевен ще предоставя почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, които ще могат да се ползват от лица на възраст над 65 години с ограничени възможности или в невъзможност за самообслужване; такива с валидно експертно решение на ТЕЛК; с хронични заболявания или след оперативни интервенции, нуждаещи се от продължително или краткосрочно наблюдение и здравни грижи. Капацитетът на услугата е 60 души. По проекта се предвижда и закупуване на транспортно средство, за да може да се осигури и мобилна здравно-социална подкрепа. Финансирането на проекта е близо 190 хиляди лева.

Източник: БТА, 13.07.2019 г.