Община Троян е сред общините с одобрен проект за подкрепа на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги. Проектът ще стартира от 1 септември т. г. след подписване на договор с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е изградена нова социална инфраструктура, която ще се ползва за предоставянето на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с увреждания и техните семейства на територията на общината.

Центърът ще е с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места – консултативна подкрепа за деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства. Дневният център ще осигури целодневни, полудневни и почасови услуги в специализирана среда и мобилно – информиране и консултиране, дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и други.

Източник: БТА, 03.08.2019 г.