21.12. 21 г.

Над 1584 варненци и 434 души персонал в социалния сектор ще бъдат обхванати от проекта „Патронажна грижа +“ през 2022 година. Дейностите се осъществяват по приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Ще бъде осигурена подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания, като им се предоставят услуги в домашна среда, както и подкрепа за лицата, които ползват социални услуги. Дейностите са разпределени в две направления.

По първото се предвижда да бъдат обхванати около 495 лица с увреждания, които нямат възможност за самообслужване и са поставени под карантина. Те ще получават специална патронажна грижа, за която ще бъдат ангажиран екип от 44 души – специалисти и помощен персонал. Новият компонент, който е насочен към най-застрашените от COVID-19, ще осигури устойчивост на предлаганите към момента услуги по друг проект – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна – Компонент 2“, който ще приключи в края на годината.

По второто направление ще бъдат изпълнени мерки за опазване на здравето на 1 089 потребители на социални услуги, ползващи домове за стари хора, центрове за настаняване от семеен тип, центрове за социална рехабилитация и интеграция и други. За тях ще бъдат ангажирани 388 души персонал и още 46 лица – за осигуряване на безопасна среда за функциониране на социалните услуги в контекста на епидемична обстановка.

Източник: Община Варна