13. 04. 21 г.

Община Враца подписа договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Полученото финансиране е в размер на 110 484,00 лв., а срокът на изпълнение на проекта е от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.
Съгласно заложените дейности за изпълнение на проекта се приготвя и предоставя топъл обяд на определените целеви групи и се реализират съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд съобразно актуалните противоепидемични мерки и индивидуалните им нужди.

Помощта е в отговор на пандемичната обстановка в страната и има за цел да осигури базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен.  Целевите групи са:

– Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради епидемичната обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

С изпълнение на договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ се осигурява помощ и подкрепа на 200 потребители, отговарящи на условията за включване по проекта.

Източник: Община Враца