Общини и социални услуги въвеждат все по-строги противоепидемични меркиВ общините Русе, Добрич и Разград всички услуги са прекратили посещенията на потребителите на място. Екипите продължават своята работа при променен работен режим. Предоставят се социални и психологични консултации на потребителите и близките им по телефона, работи се по документация, поддържа се връзката с общините и институциите с готовност да се предприемат допълнителни противоепидемични мерки. Някои служители са в отпуск, други са преминали на дистанционен режим на работа.

Със заповед на кмета в община Габрово всички социални услуги са прекратили дейността си. Има дежурни, които са на разположение на потребителите и институциите.

Кметът на Община Варна със своя заповед от 13.03.2020 г. преустановява работата на пенсионерските клубове и центровете са социална рехабилитация и интеграция с изключение на Център „Домашна грижа“ с доставчик БЦК. Отворени за потребителите са центровете за обществена подкрепа, дневните центрове, Общностния център, Домашния социален патронаж и обществените трапезарии. Дирекция „Социално подпомагане“ във Варна започна да набира доброволци за социални асистенти и домашни помощници, които ще предоставят услуги в домашна среда на самотноживеещи болни и стари хора. Преустановяват се посещенията и настаняването на нови потребители в социалните институции и резидентните услуги. Всички социални услуги въвеждат строги мерки за дезинфекция, лична и битова хигиена и пропускателен режим.

В Силистра социалните услуги продължават своята работа при редуцирани посещения на място. Предоставят се социални консултации по телефон.