Общият показател на бизнес климата се понижава

През юни 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.0 пункт спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 1.8 пункта в сравнение с май поради по-резервираните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко подобрена, а в очакванията за бизнес състоянието и дейността в отрасъла през следващите месеци се наблюдава известен оптимизъм, който обаче е по-умерен в сравнение с предходната анкета. Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, посочвани от предприятията като пречка за развитието на бизнеса им. По отношение на продажните цени в промишлеността по-голямата част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство. През юни съставният показател „бизнес климат в строителството” нараства с 4.0 пункта (фиг. 6 от приложението), което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани. Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, макар през последния месец да се наблюдава намаление на отрицателното му влияние. На второ и трето място са факторите „конкуренция в бранша” и „финансови проблеми”. 

Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца. Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” остава приблизително на равнището си от предходния месец. Оценките на
мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията и прогнозите им за развитието на техния бизнес през следващите шест месеца остават благоприятни. Същевременно и очакванията им за обема на продажбите, и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.
Най-сериозните фактори, затрудняващи дейността в бранша, продължават да са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец анкетата регистрира намаление на негативното въздействие на първия фактор. По отношение на продажните цени в отрасъла очакванията на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
Услуги. През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 5.6 пункта в сравнение с май поради по-неблагоприятните оценки и
очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, като и
очакванията им през следващите три месеца са по-резервирани. Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ развитието на
бизнеса в отрасъла, следвана от конкуренцията в бранша. Относно продажните цени мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

 

Източник: НСИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории